Δικαιολογητικά Δήλωσης συμμετοχής

Δικαιολογητικά συμμετοχής για τα πρωταθλήματα ΕΠΣΝ Λάρισας περιόδου 2021 – 2022.

1. Δήλωση Συμμετοχής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη
2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Σ.Ν.Λ.
3. Διοικητικό Συμβούλιο
4. Συνυποσχετικό Διαιτησίας
5. Παραχωρητήριο γηπέδου