Τι προβλέπει το άρθρο 9 για το οποίο κλήθηκαν ΠΑΟΚ και Ξάνθη

Η ΕΕΑ ενημέρωσε πως ΠΑΟΚ και Ξάνθη κλήθηκαν για το άρθρο που αφορά την πολυϊδιοκτησία. Τι προβλέπει αυτό…

Οπως διαβάσατε η Ξάνθη κλήθηκε για το άρθρο 9 που έχει να κάνει με την πολυϊδιοκτησία κάτι για το οποίο είχε κάνει αίτημα στην προηγούμενη συνεδρίαση ν’ αναβληθεί μιας και δε το γνώριζε.

Τι προβλέπει όμως αυτό το άρθρο;

«ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 9. 

Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, μέτοχος Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, Μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42E παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν».

Πηγή: gazzetta.gr