2 ή 3 Φεβρουαρίου στο «Διόνυσος» η Τακτική Γ.Σ. της Ε.Π.Σ.Λ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ορίστηκε η διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της ΕΠΣΛ, την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 ή σε περίπτωση μη απαρτίας, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015.

Η παραπάνω Γενική Συνέλευση θα γίνει το απόγευμα της ημέρας που θα επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Διόνυσος» με τα προβλεπόμενα από την συνταχθείσα ήδη πρόσκληση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ

Προς Όλα τα μέλη – σωματεία της Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ κατά την συνεδρίαση αυτού της 15/1/15 και σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αποφάσισε την σύγκλιση ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών αυτής για την 2/2/15 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στο Ξεν/χείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, σε περίπτωση δε μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επομένη 3/2/15 ημέρα ΤΡΙΤΗ την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Κατόπιν τούτου καλείστε όπως το σωματείο σας εκπροσωπηθεί κατά την ανωτέρω ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με έγγραφο πληρεξούσιο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά την ανωτέρω Γ.Σ. είναι τα πιο κάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών
2.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4.- ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
5.- ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πιο κάτω θέτουμε προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή εκ μέρους σας, ουσιώδεις
διατάξεις για τον ορθό τρόπο διενέργειας των εργασιών της ανωτέρω συνέλευσης.
1.- Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στην Συνέλευση της Ένωσης με ένα μόνο
αντιπρόσωπο, οριζόμενο μετά του αναπληρωτή του δια αποφάσεως του Δ.Σ. ο οποίος
νομιμοποιείται στην συμμετοχή με την υποβολή εκ μέρους του σωματείου, πλήρους
αντιγράφου της σχετικής περί διορισμού απόφασης, υπογεγραμμένης από όλα τα
παριστάμενα μέλη μέχρι την 12η ώρα της 29/01/15 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Ο οριζόμενος αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι με ποινή ακυρότητας, τακτικό μέλος του Δ.Σ.
του σωματείου, έχοντας αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και δεν
δύναται να είναι ΑΘΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ.
2.- Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.
3.- Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Ενώσεως δεν μπορούν να ορισθούν
αντιπρόσωποι σωματείων στην Συνέλευση της Ενώσεως εφόσον άσκησαν διοίκηση κατά
την υπόλογο περίοδο.
4.- Στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γ.Σ. της Ένωσης τα σωματεία-μέλη που
εμπίπτουν στις απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου και του Καταστατικού.
5.- Κάθε σωματείο διαθέτει (1) μία μόνο ψήφο.
6.- Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και τα μέλη της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉΣ επιτροπής έχουν
δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7.- Η Γ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το μισό συν (1) ένα των
αντιπροσώπων των σωματείων, που δικαιούνται να παραστούν με δικαίωμα ψήφου.
Για την Ε.Π.Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ